IP شما در اعداد رومی

آی پی من چیه؟

آدرس آی پی شما

XXXV.CLXXII.CXI.CXVIIسیستم عددی که توسط عددهای رومی نشان داده شده است در روم باستان منشعب شد و همچنان روش معمولی نوشتن اعداد در سراسر اروپا به خوبی در قرون وسطی میانجامد. اعداد در این سیستم با ترکیبی از حروف الفبای لاتین نمایش داده می شوند. شماره های رایانه شما در شماره های رومی عبارت است از: XXXV.CLXXII.CXI.CXVII