کل آدرس IP آدرس

ip من است
PHP Subnet Calculator


IPv4 و IPv6 PHP Subnet Calculator

شبکه و CIDR:
زیر شبکه CIDR:

استفاده از شبکه های IP / Network و CIDR Netmask: 10.0.0.1 / 22
معتبر HTML 4.01!